10. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Pirkėjams, kurie yra Vartotojai, garantuojama teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

10.1.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

10.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu detales@marguciai.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

10.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

10.1.3.1. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę;

10.1.3.2. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo gauna paskutinę partiją ar dalį;

10.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją El. parduotuvėje nurodytais kontaktais.

10.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Sąlygų 10.4 punkte numatytos nuostatos.

10.2. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo Sąlygos:

10.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Sąlygose įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

10.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

10.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

10.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

10.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

10.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

10.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Sąlygų 10.2.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.2.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.2.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

10.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje ar El. parduotuvėje nurodytu kontaktu;

10.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

10.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui.

10.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas arba, jei toks terminas nenustatytas – per taikytinuose teisės aktuose nurodytus terminus.

10.2.6. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Sąlygose numatytas išimtis.

10.2.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Sąlygas Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

10.2.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.) arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo sąlygos, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

10.2.9. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo Sąlygos gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo sąlygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Sąlygoms.

10.3. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

10.3.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, raštu informuoti apie tai Pardavėją. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

10.4. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:

10.4.1. teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas.

10.4.2. grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

10.4.3. Pirkėjas, pasinaudojęs Sąlygose numatytomis teisėmis, turi įvykdyti Sąlygose numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

10.4.4. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje.