Ši privatumo politika (toliau – Politika) pateikia pagrindinę informaciją apie tai, kaip UAB „Margučiai“ tvarko savo klientų ir kitų asmenų asmens duomenis.

Jūsų asmens duomenų valdytojas
Iškilus bet kokiems su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusiems klausimams, galite susisiekti su duomenų valdytoju: UAB „Margučiai“, įmonės kodas 301400534, buveinės adresas Margučių g. 3, Margučių k., Panevėžio r., el. p. info@marguciai.lt (toliau – Valdytojas). Valdytojas siekia užtikrinti, jog Jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi pagal visus taikytinų teisės aktų reikalavimus.

Klientų asmens duomenų tvarkymas
Valdytojas tvarko savo klientų (jų atstovų) asmens duomenis technikos ar kitos produkcijos pardavimo bei paslaugų teikimo tikslu. Šiuos asmens duomenis Valdytojas tvarko vykdydamas su klientais sudarytas sutartis.
Valdytojas tvarko tuos savo klientų (jų atstovų) duomenis, kuriuos pateikia patys klientai (jų atstovai).
Valdytojas saugo savo klientų asmens duomenis iki 10 metų nuo atitinkamos sudarytos sutarties įvykdymo dienos, nebent teisės aktai nustatytų ilgesnius tokių duomenų saugojimo terminus.

Asmens duomenų tvarkymas pateikus užklausas
Valdytojas taip pat tvarko Jūsų duomenis tuomet, kai susisiekiate su Valdytoju el. paštu, pateikiate užklausas Valdytojo interneto svetainėje, socialiniuose tinkluose, paštu ar kitu būdu. Tokiu atveju Jūsų asmens duomenys tvarkomi siekiant administruoti gautas Jūsų užklausas, užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę. Šiais tikslais Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis Jūsų sutikimo pagrindu (Jūsų aktyviais veiksmais kreipiantis į Valdytoją).
Jūsų asmens duomenų, tvarkomų pateikus užklausą, saugojimo laikotarpis yra iki 3 metų, priklausomai nuo Valdytojui pateikiamų asmens duomenų pobūdžio, kitų aplinkybių. Jūsų asmens duomenys gali būti saugomi ir ilgesnį laikotarpį, jeigu tai yra būtina Valdytojo ar kitų asmenų teisių ir teisėtų interesų gynybai, gauto skundo nagrinėjimui, ginčo išsprendimui, taip pat kitais teisės aktuose nurodytais atvejais.

Asmens duomenų gavėjai
Valdytojas gali pasitelkti papildomus paslaugų teikėjus (duomenų tvarkytojus). Tokie duomenų tvarkytojai gali būti duomenų saugojimo paslaugas teikiančios įmonės, el. pašto paslaugą teikiančios įmonės, užklausų pateikimo internetinėje svetainėje sistemos paslaugų teikėjai, įmonės IT infrastruktūra prižiūrinčios įmonės taip pat kiti paslaugų teikėjai, kurių paslaugų teikimui gali būti tam tikra apimtimi perduodami Jūsų asmens duomenys. Visais atvejais šiems Valdytojo pasitelktiems duomenų tvarkytojams Jūsų asmens duomenys perduodami tik tokia apimtimi, kiek tai yra būtina atitinkamų šių duomenų tvarkytojų paslaugų teikimui.
Be to, tam tikrais atvejais vykdydamas teisės aktų reikalavimus arba gindamas teisėtus savo ar kitų trečiųjų asmenų interesus, Valdytojas kai kuriuos Jūsų asmens duomenis gali perduoti kitiems duomenų gavėjams (pavyzdžiui, tam tikra informacija gali būti teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai, policijai, teismui ir pan.).

Jūsų teisės
Jūs, kaip duomenų subjektas, turite šias teises:

  • Susipažinti su savo asmens duomenimis ir su tuo, kaip jie yra tvarkomi. Jūs turite teisę gauti patvirtinimą, ar Valdytojas tvarko Jūsų asmens duomenis, o taip pat teisę susipažinti su tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir informacija apie duomenų tvarkymo tikslus, tvarkomų duomenų bei duomenų gavėjų kategorijas, duomenų saugojimo laikotarpį, duomenų gavimo šaltinius.
  • Reikalauti ištaisyti neteisingus, netikslius arba neišsamius duomenis. Jeigu Jūs manote, kad Valdytojo tvarkoma informacija apie Jus yra netiksli ar neteisinga, Jūs turite teisę reikalauti, kad Valdytojas šią informaciją pakeistų ar patikslintų.
  • Esant tam tikroms teisės aktuose įvardintoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, išnyko duomenų tvarkymo pagrindas, kitais atvejais), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas ištrintų Jūsų asmens duomenis.
  • Reikalauti apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Esant tam tikroms teisės aktuose nurodytoms aplinkybėms (pavyzdžiui, kai asmens duomenys tvarkomi neteisėtai, Jūs pateikėte prieštaravimą dėl duomenų tvarkymo Valdytojo teisėto intereso pagrindu ir kt.), Jūs turite teisę prašyti, kad Valdytojas apribotų Jūsų duomenų tvarkymą.
  • Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Jums patogia forma. Tam tikrais atvejais, duomenis, kuriuos Valdytojas tvarko gavęs Jūsų sutikimą ir kurių tvarkymas atliekamas pasitelkiant automatizuotas priemones, Jūs turite teisę perkelti kitam duomenų valdytojui.
  • Nesutikti su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, jei jie tvarkomi teisėto intereso pagrindu, išskyrus atvejus, kai yra teisėtų priežasčių tolesniam šių duomenų tvarkymui arba, kai yra siekiama pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus.
  • Tais atvejais, kai Jūsų asmens duomenys yra tvarkomi atskiro sutikimo pagrindu, turite teisę bet kuriuo metu atšaukti duotą sutikimą savo asmens duomenų tvarkymui. Tokiu atveju Valdytojas nustos tvarkyti šiuos Jūsų asmens duomenis.

Daugiau sužinoti apie savo (kaip duomenų subjektų) teises, jų įgyvendinimo sąlygas ir ypatumus galite apsilankę ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos interneto svetainėje vdai.lrv.lt.
Norėdami pasinaudoti savo teisėmis ar turėdami bet kokių su Jūsų asmens duomenų apsauga susijusių klausimų susisiekite su Valdytoju šioje Politikoje aukščiau nurodytais kontaktais. Kad galėtume tinkamai išnagrinėti Jūsų kreipimąsi ir pateikti Jums išsamų atsakymą, prašome užklausas mums pateikti raštu (el. paštu).
Jeigu manote, kad yra pažeidžiamos Jūsų teisės, susijusios su asmens duomenų apsauga, turite teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją (žr. vdai.lrv.lt) ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais pirmiausia rekomenduojame susisiekti su Valdytoju, kad galėtume rasti tinkamą ir efektyvų problemos sprendimą.

Politikos atnaujinimai
Ši Politika gali būti atnaujinama. Valdytojas naująją šios Politikos versiją skelbia savo interneto svetainėje (www.marguciai.lt).