Šios Margučiai elektroninės parduotuvės naudojimosi ir prekių pirkimo-pardavimo sąlygos (toliau – Sąlygos), sudaromos tarp:

(1) mūsų, t. y. UAB „Margučiai“, juridinio asmens kodas 301400534, buveinės adresas Margučių g. 3, Margučių k., Panevėžio r., Lietuva Respublika (toliau – Pardavėjas arba mes); ir

(2) Jūsų, t. y. mūsų elektroninės parduotuvės kliento.

Šios Sąlygos nustato elektroninės parduotuvės, pasiekiamos internetiniu adresu www.marguciai.lt, naudojimosi bei prekių pirkimo-pardavimo sąlygas.

Registruodamiesi mūsų elektroninėje parduotuvėje ir (ar) pirkdami joje prekes Jūs patvirtinate, kad susipažinote, suprantate ir sutinkate su visomis šių Sąlygų nuostatomis ir įsipareigojate jų laikytis.

 

1. VARTOJAMOS SĄVOKOS

1.1. El. parduotuvė – UAB „Margučiai“ elektroninė parduotuvė, pasiekiama internetiniu adresu www.marguciai.lt.

1.2. Pardavėjas arba mes – UAB „Margučiai“, juridinio asmens kodas 301400534, buveinės adresas Margučių g. 3, Margučių k., Panevėžio r., Lietuva Respublika

1.3. Paskyra – El. parduotuvėje Pirkėjo susikurta paskyra.

1.4. Pirkėjas arba Jūs

1.4.1. veiksnus fizinis asmuo, t. y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; arba

1.4.2. nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; arba

1.4.3. juridinis asmuo arba fizinis asmuo-verslininkas (pvz., ūkininko veikla besiverčiantis asmuo, įsigyjantis prekes savo profesinei veiklai); arba

1.4.4. tinkamai įgalioti visų aukščiau šiame Sąlygų punkte nurodytų asmenų atstovai.

1.5. Privatumo politika – Pardavėjo patvirtintas ir interneto tinklapyje www.marguciai.lt viešai skelbiamas dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo sąlygos.

1.6. Vartotojas – Pirkėjas, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.2281 straipsnio 2 dalyje pateiktus kriterijus.

1.7. Sąlygos – šios Margučiai elektroninės parduotuvės naudojimosi ir prekių pirkimo-pardavimo sąlygos.

1.8. Šalys – Pirkėjas ir Pardavėjas kartu.

 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS

2.1. Registravimosi El. parduotuvėje metu arba prekių pirkimo El. parduotuvėje metu (kuomet prekės įsigyjamos be registracijos) Pirkėjas patvirtina, kad perskaitė šias Sąlygas, tinkamai jas suprato ir su jomis sutinka. Tokiu būdu patvirtintos Sąlygos yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuriame nustatomos:

2.1.1. naudojimosi El. parduotuve Sąlygos;

2.1.2. Pirkėjo ir Pardavėjo teisės bei pareigos, kylančios iš naudojimosi El. parduotuve bei pirkimo – pardavimo El. parduotuvėje;

2.1.3. prekių įsigijimo bei apmokėjimo už jas sąlygos;

2.1.4. prekių pristatymo ir grąžinimo tvarka;

2.1.5. Šalių atsakomybė bei kitos su prekių pirkimu – pardavimu El. parduotuvėje susijusios sąlygos.

2.2. Naudotis El. parduotuve ir joje pirkti prekes turi teisė tik Pirkėjai, kaip jie apibrėžti šių Sąlygų 1.4 punkte. Pirkėjas, patvirtindamas Sąlygas ir susipažinęs su Privatumo politika, patvirtina, kad jis atitinka šių Sąlygų 1.4 punkte nurodytus kriterijus.

2.3. Pirkėjas gali pirkti prekes El. parduotuvėje pasirinkdamas bet kurį iš šių būdų:

2.3.1. internetu užsiregistruodamas El. parduotuvėje;

2.3.2. internetu atskirai nesiregistruodamas El. parduotuvėje.

2.4. Pirkėjas, užsisakydamas prekes vienu iš 2.3 punkte nurodytų būdų, privalo nurodyti tinkamam prekių užsakymo įvykdymui reikalingus savo asmens duomenis.

2.5. Pirkėjas, pateikdamas prekių užsakymo įvykdymui reikalingus duomenis, patvirtina ir garantuoja Pardavėjui, kad atitinkama informacija ir (ar) duomenys (dokumentai) yra tikslūs ir galiojantys.

2.6. Pirkėjas patvirtina ir garantuoja, kad visi El. parduotuvėje Pirkėjo atliekami veiksmai (įskaitant, bet neapsiribojant, prekių pirkimą, įvairius paspaudimus, atitinkamų laukų pažymėjimus, informacijos keitimą, užsakymų bei mokėjimų pateikimą ir atlikimą, taip pat bet kokių kitų veiksmų atlikimą) atlieka pats Pirkėjas. Pirkėjas taip pat patvirtina, kad naudodamasis El. parduotuve, laikysis visų taikytinų teisės aktų reikalavimų.

 

3. REGISTRACIJA EL. PARDUOTUVĖJE

3.1. Registracija El. parduotuvėje yra vienas iš prekių pirkimo būdų, nurodytų šių Sąlygų 2.3.1 punkte.

3.2. Visa informacija, kurią Pirkėjas pateikia susikurdamas Paskyrą, taip pat informacija, kuri pateikiama naudojantis Paskyra ar bet kuriuo kitu metu pateikta informacija, turi būti išsami, tiksli ir teisinga.

3.3. Pardavėjas pasilieka teisę savo nuožiūra atsisakyti leisti Pirkėjui susikurti Paskyrą arba panaikinti jau sukurtą Paskyrą, nenurodydama tokio atsisakymo priežasties.

3.4. Naudojantis El. parduotuve, Pirkėjas neturi teisės dalintis, perleisti ar kitaip leisti naudoti savo Paskyrą jokiems tretiesiems asmenims. Pirkėjas prisiima visą atsakomybę už prisijungimo duomenų saugumą bei konfidencialumą, taip pat už bet kokių veiksmų Paskyroje atlikimą. Jei El. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie El. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju.

3.5. Pirkėjas turi teisę bet kada panaikinti savo Paskyrą. Tai padaryti Pirkėjas gali Paskyros nustatymuose arba pateikdamas rašytinį prašymą Pardavėjui El. parduotuvėje nurodytais kontaktais (pastaruoju atveju Pardavėjas gali paprašyti papildomų duomenų, kad būtų galima tiksliai identifikuoti prašymą pateikusį Pirkėją).

3.6. Pardavėjas turi teisę bet kada suspenduoti Pirkėjo teisę naudotis Paskyra arba ją negrįžtamai ištrinti, jeigu Pardavėjas sužino ar Pardavėjui kyla pagrįstas įtarimas, jog Pirkėjas pažeidžia šias Sąlygas, kitaip neteisėtai naudojasi El. parduotuve. Pastaruoju atveju informaciją Pirkėjo Paskyros statusą Pirkėjas gali sužinoti kreipdamasis į Pardavėją.

 

4. PIRKIMO – PARDAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

4.1. Suradęs norimą įsigyti prekę, Pirkėjas turi paspausti aktyvų lauką „įdėti į krepšelį“. Iš ten Pirkėjas nukreipiamas į puslapį, kuriame turės įvesti pristatymo ir atsiskaitymo informaciją. Įvedęs šią informaciją ir pasirinkęs norimą pristatymo ir mokėjimo būdą, Pirkėjas pasirenka galutinio patvirtinimo mygtuką, kad užsakymas būtų užbaigtas.

4.2. Kai Pirkėjas, išsirinkęs perkamas prekes ir suformavęs prekių krepšelį, įvykdo visus aukščiau nurodytus užsakymo žingsnius (kurių paskutinis yra mokėjimo būdo bei prekių pristatymo būdo pasirinkimas ir patvirtinimas), laikoma, kad tarp Pardavėjo ir Pirkėjo atsirado pirkimo – pardavimo teisiniai santykiai ir sudaryta Pirkėjo pasirinktų prekių pirkimo – pardavimo sutartis.

4.3. Apie Pirkėjo užsakymo būseną Pardavėjas informuos Pirkėją informuos elektroniniu paštu.

 

5. PIRKĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

5.1. Pirkėjas turi šias teises, įgyvendinamas šių Sąlygų nustatyta tvarka:

5.1.1. teisę pirkti prekes El. parduotuvėje;

5.1.2. teisę atsisakyti pateikto užsakymo;

5.1.3. teisę atsisakyti sutarties;

5.1.4. teisę pakeisti ar grąžinti įsigytas prekes;

5.1.5. kitų teisių, įtvirtintų šiose Sąlygose, Privatumo politikoje ir (ar) teisės aktuose.

5.2. Pirkėjo teisės įgyvendinamos tik šiose Sąlygose bei taikytinuose teisės aktuose nustatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi šiuos įsipareigojimus:

5.3.1. naudotis El. parduotuve ir joje teikiamomis paslaugomis tik teisėtais tikslais ir interesais;

5.3.2. neperduoti arba neįvesti į El. parduotuve duomenų, kuriuose galėtų būti programinės įrangos virusų, taip pat neįvedinėti bet kokių kitų kodų, failų ar programų, skirtų trukdyti, riboti arba sugadinti El. parduotuvės arba jos techninės įrangos, programinės įrangos ar ryšio įrangos funkcijas (įskaitant programas, kurios sektų, rinktų, naudotų ir/ar išsaugotų El. parduotuvėje pateiktą informaciją), taip pat skirtų bet kokių funkcijų, atliekamų su El. parduotuve nesusijusių trečiųjų asmenų naudai, atlikimui;

5.3.3. laikytis šių Sąlygų, Privatumo politikos, kitų Pardavėjo aiškiai nurodytų sąlygų bei teisės aktuose nustatytų reikalavimų;

5.3.4. Pirkėjas privalo sumokėti už atsisakytas prekes ir priimti jas šių Sąlygų nustatyta tvarka.

 

6. PARDAVĖJO TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

6.1. Pardavėjas turi šias teises:

6.1.1. teisę sustabdyti arba nutraukti El. parduotuvės veiklą. Tokiu atveju, visi priimti ir patvirtinti Pirkėjų užsakymai užbaigiami vykdyti, o nauji užsakymai nėra priimami;

6.1.2. teisę savo nuožiūra pakeisti, sustabdyti ar atsisakyti kai kurių ar visų El. parduotuvės funkcijų, taip pat pakeisti elementų išdėstymą El. parduotuvėje be išankstinio įspėjimo apie pakeitimą;

6.1.3. teisę pakeisti paslaugų teikimo apimtį ir (ar) būdą, taip pat sustabdyti ir (ar) nutraukti jų teikimą, jeigu pasikeičia paslaugų teikimo sąlygos. Jei Pirkėjas nesutinka su tokiais pakeitimais, Pirkėjas turėtų toliau nebesinaudoti El. parduotuvės paslaugomis;

6.1.4. teisę savo nuožiūra nedelsiant sustabdyti arba panaikinti Pirkėjo prieigos prie El. parduotuvės galimybę ir (ar) panaikinti Pirkėjo Paskyrą be išankstinio pranešimo, jeigu Pirkėjas kenkia Pardavėjo darbo stabilumui, saugumui ir (ar) nevykdo savo įsipareigojimų;

6.1.5. teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo anuliuoti jo pateiktą užsakymą (t. y. vienašališkai nutrauki šių prekių pirkimo – pardavimo sutartį), jeigu Pirkėjas tinkamai nesumoka už prekes per 2 (dvi) darbo dienas (išskyrus tuo atveju, jei pasirenkama už prekes apmokėti kurjeriui, žr. Sąlygų 6.1.6 p.). Tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėti už prekes Pardavėjo patalpose (atsiimant prekę) ir Pardavėjas papildomai nurodo (pvz., El. parduotuvėje) Pirkėjui konkretų terminą, per kurį Pirkėjas gali atvykti į Pardavėjo patalpas atsiimti prekes ir už jas tinkamai susimokėti, o Pirkėjas laiku to nepadaro, tuomet Pardavėjas turi teisę iš anksto neįspėjęs Pirkėjo vienašališkai anuliuoti pateiktą užsakymą (t. y. vienašališkai nutraukti šių prekių pirkimo – pardavimo sutartį);

6.1.6. teisę vienašališkai, neįspėjus apie tai Pirkėjo nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka atsiskaityti už prekes kurjeriui, o pastarajam pristačius prekes, Pirkėjas tinkamai prekių atsiėmimo metu su kurjeriu neatsiskaito. Pastaruoju atveju Pardavėjas taip pat turi teisę reikalauti, kad Pirkėjas atlygintų visas dėl tokio pirkimo – pardavimo sutarties nutraukimo Pardavėjo patirtas išlaidas (pvz., prekių pristatymo išlaidas ir kt.);

6.1.7. teisę vienašališkai, neįspėjus apie tai Pirkėjo nutraukti prekių pirkimo – pardavimo sutartį tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirenka apmokėti už prekes naudojantis lizingo bendrovių teikiama finansavimo sutarčių sudarymo paslauga (užsakant prekes fizinėse Pardavėjo patalpose), tačiau per Pardavėjo nurodytą terminą Pirkėjas neatvyksta ir/ar tinkamai nesudaro Pardavėjui priimtinos finansavimo sutarties prekių apmokėjimui (pvz., lizingo sutarties).

6.1.8. iškilus neaiškumams dėl užsakyme pateiktos informacijos – susisiekti su Pirkėju užsakyme nurodytais rekvizitais. Prekių pristatymo terminas tokiu atveju pradedamas skaičiuoti nuo susisiekimo su Pirkėju ir visų Pardavėjui kilusių klausimų išsiaiškinimo dienos (jeigu apmokėjimas už prekes jau yra gautas). Pirkėjo užsakymas gali būti anuliuojamas neįspėjus iš anksto, jeigu (1) Pardavėjui nepavyksta susisiekti su Pirkėju per 2 (dvi) darbo dienas po užsakymo pateikimo; arba (2) jei Pirkėjas nepateikia Pardavėjui prašomos informacijos Pardavėjo nurodytu terminu;

6.1.9. kitas šiose Sąlygose nurodytas teises.

6.2. Pardavėjas turi šiuos įsipareigojimus:

6.2.1. Pirkėjo užsakymus vykdyti šiose Sąlygose nustatyta tvarka ir komunikuoti su Pirkėju jo pateiktais kontaktiniais duomenimis;

6.2.2. aiškiai ir suprantamai suteikti Pirkėjui informaciją apie prekes;

6.2.3. gerbti Pirkėjo privatumą, Pirkėjo asmens duomenis tvarkyti tik šių Sąlygų, Privatumo politikos, Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka;

6.2.4. iki užsakymo pateikimo informuoti Pirkėją apie užsakymo įvykdymui reikšmingų Pardavėjo funkcijų sustabdymą ar nutraukimą, taip pat 6.1.5-6.1.6 punktuose nurodytus pakeitimus. Informacijos pateikimas Pirkėjo Paskyroje ar El. parduotuvės tinklapyje laikomas tinkamu informavimu. Kai Pirkėjo užsakymas jau yra priimtas vykdyti, apie šio užsakymo įvykdymui reikšmingų Pardavėjo funkcijų sustabdymą ar nutraukimą Pirkėjas informuojamas Pirkėjo nurodytais kontaktiniais būdais;

6.2.5. pateikti Pirkėjo užsakytas ir priimti Pirkėjo grąžinamas prekes Sąlygose numatytomis sąlygomis;

6.2.6. jei Pardavėjas dėl svarbių aplinkybių negali pristatyti Pirkėjui užsakytos prekės, jis įsipareigoja pasiūlyti Pirkėjui analogišką ar kiek įmanoma savo savybėmis panašesnę prekę. Pirkėjui atsisakius priimti tokią siūlomą prekę, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per 14 (keturiolika) darbo dienų ir atšaukti užsakymą;

6.2.7. vykdyti kitas Sąlygose ir Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos teisės aktuose Pardavėjui keliamas pareigas.

 

7. PREKIŲ KAINOS, APMOKĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

7.1. Prekių kainos El. parduotuvėje nurodomas eurais, įskaitant tuo metu pagal teisės aktus galiojantį PVM dydį bei kitus mokesčius, jeigu tokie būtų taikomi.

7.2. Už užsisakytas prekes Pirkėjas gali atsiskaityti vienu iš šių būdų (pasirinkimas gali būti ribojamas, todėl galutinis atitinkamam užsakymui taikytinų atsiskaitymo būdų sąrašas nurodomas prie atitinkamo užsakymo):

7.2.1. apmokama prekes pristatančiam kurjeriui (atsiimant pristatytą prekę);

7.2.2. elektronine bankininkyste (naudojantis UAB „Paysera LT“ paslaugomis);

7.2.3. grynaisiais pinigais ar banko kortele prekes atsiimant Pardavėjo patalpose;

7.2.4. naudojantis lizingo bendrovių teikiama finansavimo sutarčių sudarymo paslauga (galimybė pasinaudoti šia paslauga siūloma tik užsakant prekes fizinėse Pardavėjo patalpose).

7.3. Kai Pardavėjas gauna apmokėjimą už prekes arba gaunamas patvirtinimas dėl pirkimo finansavimo, Pardavėjas pradeda vykdyti prekių užsakymą.

7.4. Pirkėjas, patvirtindamas Sąlygas, sutinka, kad prekių pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros, kurios kartu yra ir prekėms taikomi garantijos dokumentai, jam gali būti  pateikiamos fiziniu būdu kartu su prekėmis arba elektroniniu būdu Pirkėjo registracijos formoje nurodytu elektroninio pašto adresu iš karto po užsakymo įvykdymo. PVM sąskaitose faktūrose nurodomi Pardavėjo rekvizitai, pasirinktos prekės, jų kiekis, suteikiamos nuolaidos, galutinė prekių kaina, įskaitant visus mokesčius, ir kiti buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų patvirtinti būtini pateikti duomenys.

7.5. Prekių kaina po to, kai Pardavėjas patvirtino užsakymą, keistis gali tik išimtiniais atvejais, kai prekės kaina pakito dėl informacinių sistemų techninės klaidos, akivaizdžių (apsirikimo pobūdžio) klaidų ištaisymo ar kitų nuo Pardavėjo nepriklausančių objektyvių esminių priežasčių (esant šias priežastis pagrindžiantiems įrodymams). Jei tokiu atveju Pirkėjas nesutinka įsigyti prekės nauja kaina, Pirkėjas gali atsisakyti užsakymo informuodamas apie tai Pardavėją per 2 (dvi) darbo dienas El. parduotuvėje nurodytais kontaktais. Anuliavus užsakymą šiame punkte numatyta tvarka, Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui visas jo sumokėtas sumos pagal tokį anuliuotą užsakymą.

 

8. PREKIŲ PRISTATYMAS

8.1. Užsakydamas prekes Pirkėjas gali pasirinkti vieną iš šių prekių pateikimo būdų:

8.1.1. prekių pristatymas į Pirkėjo nurodytu adresu;

8.1.2. prekių atsiėmimas Pardavėjo patalpose.

8.2. Jei Pirkėjas užsakymo metu pasirenka prekių pristatymo Pirkėjo nurodytu adresu paslaugą:

8.2.1. Pirkėjas įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą;

8.2.2. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Priimant prekes būtina pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei Pirkėjas prekių pats nepriima nors prekės yra pristatytos Pirkėjo nurodytu adresu, Pardavėjas turi teisę perduoti prekes Pirkėjo nurodytu adresu esančiam kitam asmeniui, o Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam asmeniui;

8.2.3. Prekes gali pristatyti Pardavėjas arba jo pasitelktas atitinkamų paslaugų teikėjas.

8.3. Jei Pirkėjas užsakymo metu nurodo, jog Prekes atsiims Pardavėjo patalpose, prekes gali atsiimti tik užsakymą pateikęs asmuo arba asmuo, nurodytas užsakymo pateikimo metu. Atsiimant prekes, būtina su savimi turėti ir Pardavėjo darbuotojui pateikti galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.

8.4. Pristatymo terminai nurodyti prekės aprašyme yra preliminarūs. Pardavėjas pristato prekes Pirkėjui vadovaudamasis prekių užsakymo patvirtinime nurodytais terminais. Prekių pristatymo terminai netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie jo užsakytų prekių trūkumą. Patvirtindamas šias Sąlygas Pirkėjas sutinka, jog išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju, Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo terminus ir kitas sąlygas. Jei Pardavėjas nepristato prekių per prekės užsakyme nustatytą terminą ir Šalys nesuderina papildomo termino prekių pristatymui, Pirkėjas, kuris yra Vartotojas, gali pasinaudoti Sąlygų 10.1 punkte įtvirtinta teise – atsisakyti prekių ar paslaugų pirkimo – pardavimo sutarties.

8.5. Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl trečiųjų asmenų, nesusijusių ir (ar) nepriklausomų nuo Pardavėjo, kaltės arba dėl nuo Pirkėjo priklausančių aplinkybių.

8.6. Pirkėjas užsakytas prekes gali atsiimti tik po to, kai tinkamai už šias prekes atsiskaito su Pardavėju.

8.7. Prekių pateikimo Pirkėjui metu Pirkėjas privalo pasirašyti prekių perdavimo – priėmimo dokumentą. Pirkėjui pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentą, laikoma, kad prekė yra perduota tinkamos būklės, be pažeidimų, kurių atsiradimo pagrindas priskirtinas ne gamykliniam brokui, bei prekės komplektacijos neatitikimų nėra.

8.8. Pirkėjas prieš priimdamas prekes ir pasirašydamas prekių perdavimo – priėmimo dokumentą privalo atidžiai patikrinti prekę bei įsitikinti, jog tokia prekė nėra pažeista bei neturi jokių kitų trūkumų.

8.9. Perdavus prekes Pirkėjui bei pasirašius prekių perdavimo – priėmimo dokumentą, nuo šio momento laikoma, kad nuosavybės teisė į prekes pereina Pirkėjui.

8.10. Prekių atsitiktinio žuvimo ar jų sugedimo rizika pereina Pirkėjui nuo to momento, kai prekė perduota Pirkėjui.

 

9. PREKIŲ KOKYBĖS GARANTIJA

9.1. Kiekvienos Pardavėjo parduodamos prekės savybės nurodomos prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme.

9.2. Pardavėjo siūlomos įsigyti prekės yra tinkamos kokybės.

9.3. Pardavėjas skirtingoms prekių rūšims gali suteikti tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomi tokių prekių aprašymuose arba pateikiami kartu su prekės sąskaita-faktūra (kuri atitinka garantinį lapą).

9.4. Pardavėjo teikiama kokybės garantija neapriboja ir nevaržo Vartotojų teisių, kurias, įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, jiems nustato teisės aktai.

9.5. Tais atvejais, kai remiantis teisės aktais konkrečių prekių atžvilgiu nustatomas tam tikras tinkamumo naudoti terminas, Pardavėjas įsipareigoja tokias prekes parduoti Pirkėjui taip, kad jam būtų suteikta reali galimybė tokiomis prekėmis pasinaudoti iki tinkamumo naudoti termino pabaigos.

 

10. PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIES ATSISAKYMAS, PREKIŲ GRĄŽINIMAS

10.1. Pirkėjams, kurie yra Vartotojai, garantuojama teisė atsisakyti pirkimo-pardavimo sutarties:

10.1.1. Pirkėjas, nenurodydamas priežasties, per 14 (keturiolika) dienų turi teisę atsisakyti prekių pirkimo-pardavimo sutarties pranešdamas apie tai Pardavėjui. Šia teise Pirkėjas negali pasinaudoti sudarius vieną iš Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.22810 straipsnio 2 dalyje išvardintų sutarčių.

10.1.2. Apie pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymą Pirkėjas Pardavėjui praneša pateikdamas aiškų pareiškimą, kuriame išdėstytas jo sprendimas atsisakyti sutarties. Pranešimas dėl sutarties atsisakymo siunčiamas el. paštu detales@marguciai.lt. Gavęs Pirkėjo pranešimą, Pardavėjas nedelsdamas išsiunčia patvirtinimą apie pranešimo gavimą.

10.1.3. Pasinaudoti pirkimo-pardavimo sutarties atsisakymo teise numatytas 14 (keturiolikos) dienų terminas apskaičiuojamas taip:

10.1.3.1. kai sudaroma pirkimo–pardavimo sutartis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo gauna užsakytą prekę;

10.1.3.2. jeigu prekė pristatoma skirtingomis partijomis arba dalimis, – nuo tos dienos, kurią Pirkėjas ar jo nurodytas asmuo gauna paskutinę partiją ar dalį;

10.1.4. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties, kol prekė dar nebuvo jam pristatyta, Pirkėjas turi nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją El. parduotuvėje nurodytais kontaktais.

10.1.5. Jeigu Pirkėjas atsisakė pirkimo – pardavimo sutarties po to, kai prekė jau buvo pristatyta, arba jis ją buvo atsiėmęs, taikomos Sąlygų 10.4 punkte numatytos nuostatos.

10.2. Netinkamos kokybės prekių keitimo ir grąžinimo Sąlygos:

10.2.1. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis Sąlygose įtvirtinta tvarka bei atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

10.2.2. Jei Pirkėjas įsigijo netinkamos kokybės prekes ir apie tai buvo pažymėjęs prekės perdavimo – priėmimo dokumente arba prekių netinkama kokybė pasireiškia gamybiniu defektu, kuris buvo prekių pirkimo metu, ar neatitikimu gamintojo nurodytoms specifikacijoms, Pirkėjas gali grąžinti prekes ir savo pasirinkimu gali reikalauti:

10.2.2.1. kad Pardavėjas neatlygintinai per protingą terminą pašalintų prekės trūkumus, jei trūkumus įmanoma pašalinti;

10.2.2.2. kad būtų atitinkamai sumažinta pirkimo kaina;

10.2.2.3. kad prekė būtų pakeista analogiška tinkamos kokybės preke, išskyrus atvejus, kai trūkumai yra nedideli arba jie atsirado dėl Pirkėjo kaltės;

10.2.2.4. grąžinti sumokėtą kainą ir atsisakyti pirkimo – pardavimo sutarties, kai netinkamos kokybės prekės pardavimas yra esminis užsakymo pažeidimas.

10.2.3. Pirkėjas gali pasirinkti tik vieną iš Sąlygų 10.2.2 punkte numatytų teisių gynimo būdų. Savo pasirinkimą Pirkėjas privalo pareikšti grąžindamas prekę Pardavėjui. Jei Pirkėjui pasirinkus 10.2.2 punkte numatytą būdą, Pardavėjas neturi galimybės jo įgyvendinti, Pardavėjas siūlo alternatyvų 10.2.2 punkte numatytą būdą. Pirkėjas neturi teisės keisti pasirinkto teisių gynimo būdo. Pirkėjas neturi teisės nutraukti pirkimo-pardavimo sutarties, jei prekės trūkumas yra mažareikšmis.

10.2.4. Pirkėjui norint grąžinti prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

10.2.4.1. pranešti apie tai Pardavėjui sąskaitoje faktūroje ar El. parduotuvėje nurodytu kontaktu;

10.2.4.2. pateikti prekių įsigijimo dokumentą, garantiją patvirtinantį dokumentą (jei jis buvo išduotas);

10.2.4.3. pateikti laisvos formos prašymą Pardavėjui.

10.2.5. Teise grąžinti netinkamos kokybės prekes Pirkėjas gali pasinaudoti per prekių įsigijimo dokumente nustatytą jos kokybės garantijos terminą, kurį nurodo Pardavėjas arba, jei toks terminas nenustatytas – per taikytinuose teisės aktuose nurodytus terminus.

10.2.6. Pirkėjas turi sumokėti už prekės pristatymo išlaidas bei prekės grąžinimo išlaidas, o Pardavėjas, įsitikinęs, kad prekės grąžintos dėl netinkamos kokybės, turi grąžinti Pirkėjui jo patirtas pristatymo ir grąžinimo išlaidas, išskyrus Sąlygose numatytas išimtis.

10.2.7. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie netinkamos kokybės prekę, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo Prekės grąžinimo Pardavėjui dienos. Patvirtindamas šias Sąlygas Pirkėjas sutinka, kad pinigai būtų grąžinami į Pirkėjo banko sąskaitą, išskyrus atvejus, kai Pirkėjas ir Pardavėjas susitaria kitaip.

10.2.8. Negrąžinami pinigai už tas prekes, kurios tyčia ar dėl neatsargumo buvo sugadintos (paveiktos cheminėmis medžiagomis, vandeniu, atvira ugnimi, aukšta temperatūra, aštriais objektais ir t.t.) arba jeigu buvo pažeistos prekės naudojimo ar saugojimo sąlygos, arba prekės naudotos netinkamai ar ne pagal paskirtį.

10.2.9. Atskiros Pardavėjo netinkamos kokybės prekių grąžinimo Sąlygos gali būti numatytos su jomis pateikiamuose garantijos dokumentuose. Tokios Pardavėjo taikomos prekių grąžinimo sąlygos taikomos tiek, kiek jos neprieštarauja šioms Sąlygoms.

10.3. Prekių keitimas ir grąžinimas pristačius ne tas prekes:

10.3.1. Jei Pirkėjui buvo pristatytos ne tos prekės, Pirkėjas privalo nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 7 (septynias) darbo dienas, raštu informuoti apie tai Pardavėją. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi užsakytų prekių, jis grąžina Pirkėjui už prekę (-es) sumokėtus pinigus. Pinigai Pirkėjui grąžinami per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų po to, kai Pardavėjas gavo Pirkėjo pranešimą apie sutarties atsisakymą, o jei prekė Pirkėjo nėra grąžinta Pardavėjui, šiame punkte numatytas terminas skaičiuojamas nuo prekės grąžinimo Pardavėjui dienos.

10.4. Prekių ir pinigų grąžinimo tvarka:

10.4.1. teise grąžinti prekes Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu nebuvo praleistas prekės grąžinimui numatytas terminas.

10.4.2. grąžindamas prekes Pirkėjas privalo tinkamai supakuoti prekę, kad ji nebūtų pažeista siuntimo metu. Pardavėjas turi teisę negrąžinti pinigų už prekes, kurios grąžintos su trūkumais. Pardavėjas neatsako už siuntinius, kurie Pirkėjo buvo išsiųsti netinkamai supakuoti, netinkamai nurodžius adresą, taip pat jei siuntiniai buvo prarasti ar sugadinti grąžinimo Pardavėjui metu.

10.4.3. Pirkėjas, pasinaudojęs Sąlygose numatytomis teisėmis, turi įvykdyti Sąlygose numatytus reikalavimus dėl prekių grąžinimo ir laikytis jose numatytos tvarkos.

10.4.4. Prekes Pardavėjui reikia grąžinti adresu, kuris nurodomas Pardavėjo Pirkėjui pateiktoje sąskaitoje faktūroje.

 

11. ATSAKOMYBĖ

11.1. Šalis, netinkamai vykdanti (arba nevykdanti) savo įsipareigojimų pagal El. parduotuvėje sudarytą pirkimo – pardavimo sutartį privalo atlyginti dėl to kitos šalies patirtus tiesioginius nuostolius.

11.2. Pirkėjas atsako už neteisėtus veiksmus, atliktus naudojantis El. parduotuve.

11.3. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir savo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Sąlygomis ir (ar) Privatumo politika.

11.4. Jei El. parduotuvėje yra pateiktos nuorodos į kitų trečiųjų asmenų tinklapius, Pardavėjas negarantuoja, kad informacija, kurią galima peržiūrėti paspaudus šias nuorodas, yra teisinga, išsami ar tiksli. Už trečiųjų asmenų pateikiamos informacijos turinį, jos teisingumą, išsamumą ir tikslumą atsakingi tretieji asmenys. Pardavėjas nėra įpareigotas patikrinti perduodamą ar saugomą išorinę informaciją arba nustatyti neteisėtus veiksmus.

11.5. Tuo atveju, jeigu pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus Pardavėjas yra laikomas atsakingu už atitinkamus pažeidimus, Pardavėjo atsakomybė yra ribojama patirtų tiesioginių nuostolių dydžiu. Tiek, kiek tai neprieštarauja teisės aktams, Pardavėjas ar bet kokios trečiosios šalys, nurodytos El. parduotuvėje, neprisiima atsakomybės už bet kokius atsitiktinius, netiesioginius, baudžiamuosius ir kitokius nuostolius, prarastą pelną arba žalą, atsiradusią dėl prarastų duomenų arba verslo nutraukimo dėl El. parduotuvės, Pardavėjo sistemų, informacijos, paslaugų ar turinio naudojimo ar nepasinaudojimo garantija, sutartimi, deliktu ar bet kuria kita teisine priemone, nepaisant to, ar Pardavėjas yra informuojamas apie tokios žalos atsiradimą.

11.6. Pardavėjas neatlygina Pirkėjo patirtų nuostolių, jeigu jie atsirado dėl:

11.6.1. nenugalimos jėgos aplinkybių ir/ar trečiųjų asmenų kaltės, be kita ko, ryšio perdavimo, elektroninių duomenų mainų ir mokėjimo sistemų sutrikimų;

11.6.2. pasikeitusių teisės aktų nuostatų ar valstybinių institucijų, įstaigų ar organizacijų reikalavimų.

 

12. PARDAVĖJO TAIKOMOS RINKODAROS PRIEMONĖS

12.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti El. parduotuvėje įvairias akcijas ar žaidimus.

12.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų ar žaidimų sąlygas, taip pat jas panaikinti.

12.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo nurodytu el. paštu.

 

13. KONFIDENCIALUMAS

13.1. Paslaugų teikimo metu Pardavėjas tvarko Pirkėjo asmeninę, konfidencialią ir (ar) nuosavybės informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant, Pirkėjo asmens duomenis ir (ar) bet kokią kitą Pirkėjo pateiktą informaciją ir dokumentus, taip pat informaciją, susijusią su Pirkėjo ir Pardavėjo santykiais. Pardavėjas įsipareigoja saugoti Pirkėjo pateiktą informaciją konfidencialiai ir naudoti tik tokiems tikslams, kurie susiję su paslaugų teikimu Pirkėjui. Pirkėjo pateikta informacija nebus naudojama jokiais kitais tikslais ar atskleista tretiesiems asmenims, kurie nėra susiję su paslaugų Pirkėjui teikimu ar Pardavėjo teisių ir prievolių, reglamentuojamų teisės aktuose, įgyvendinimui.

13.2. Konfidencialumo įsipareigojimas galioja visais atvejais išskyrus tuos atvejus, jeigu būtų susitarta kitaip arba kai atskleisti informaciją Pardavėją įpareigoja teisės aktų reikalavimai, įgaliotos valstybės institucijos arba kai tokia informacija jau yra vieša.

 

14. GARANTIJŲ NETAIKYMAS

14.1. Pardavėjas neteikia jokių garantijų dėl rezultatų gavimo naudojimosi El. parduotuve metu. Pirkėjas yra pats atsakingas už naudojimąsi El. parduotuve.

14.2. Pardavėjas neteikia jokių garantijų dėl El. parduotuvės funkcionalumo, pateiktos informacijos ar turinio, o svetinė turi būti naudojama tokia, kokia ji yra paslaugų teikimo metu. Pardavėjas negarantuoja, kad El. parduotuvė visuomet veiks sklandžiai, be jokių techninių trukdžių. Nepaisant to, Pardavėjas deda pastangas, kad El. parduotuvės techninių gedimų ir/ar trukdžių nebūtų ar jų būtų kuo mažiau.

14.3. Jokia El. parduotuvėje pateikta informacija nesuteikia jokios garantijos, jeigu tokia garantija nėra aiškiai nurodyta šiose Sąlygose.

 

15. PRANEŠIMŲ TEIKIMAS

15.1. Visus pasiūlymus, klausimus, nusiskundimus ir pretenzijas, susijusias su El. parduotuvės veikimu, mūsų teikiamomis paslaugomis ar parduodamomis prekėmis galite teikti elektroniniu paštu detales@marguciai.lt (el. laiškas laikomas gautu jo išsiuntimo dieną).

15.2. Pardavėjas su Jumis susisiekia siunčiant Jums atskirą pranešimą per Paskyrą (tokį pranešimą galite peržiūrėti savo asmeninėje Paskyroje) ir/ar Jūsų nurodytu elektroniniu paštu. Toks elektroninis pranešimas, pateiktas Jūsų nurodytais kontaktiniais duomenimis, laikomas pateiktu šio pranešimo išsiuntimo dieną.

15.3. Siekdami tinkamai ir efektyviai komunikuoti su Jumis, prašome nedelsiant pranešti mums apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba atnaujinti juos savo asmeninėje E. parduotuvės Paskyroje. Jeigu nepranešate apie savo kontaktinių duomenų pasikeitimą arba jų neatnaujinate, pranešimo pateikimas El. parduotuvėje nurodytais kontaktiniais duomenimis laikytinas įteiktu tinkamai.

 

16. INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

16.1. El. parduotuvės turinys (pvz., tekstas, grafika, vaizdai, prekių ženklai, paslaugų ženklai, logotipai ir kitos medžiagos) yra saugomi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų ir priklauso Pardavėjui. Neteisėtas tokio turinio naudojimas gali pažeisti autorių, prekės ženklų savininkų bei kitas įstatymų saugomas teises.

16.2. Naudodamasis El. parduotuve Pirkėjas neturi teisės parduoti, keisti, dauginti, rodyti, viešai atlikti, platinti, kurti išvestinius kūrinius ar kitaip naudoti El. parduotuvės turinio bet kokiu būdu bet kokiu viešuoju ar komerciniu tikslu.

16.3. Draudžiama naudoti El. parduotuvės turinį bet kurioje kitose svetainėje ar tinkle esančioje kompiuterinėje aplinkoje bet kokiam tikslui.

 

17. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17.1. Šios Sąlygos laikomos sudarytomis ir vykdytinomis Jums sėkmingai prisiregistravus El. parduotuvėje arba pateikus užsakymą atskirai neužsiregistravus. Šios Sąlygos galioja iki tol, kol išsiregistruosite iš El. parduotuvės arba Sąlygos pasibaigs kitais jose ir (ar) taikytinuose teisės aktuose nurodytais pagrindais.

17.2. Šios Sąlygos sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

17.3. Šių Sąlygų pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

17.4. Pardavėjas turi teisę vienašališkai keisti šių Sąlygų nuostatas bei visas kitas El. parduotuvėje paskelbtas taisykles ir dokumentus. Apie tokius Sąlygų, sutarčių ir kitų dokumentų pakeitimus Pirkėjai bus aiškiai informuoti iš anksto, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki naujosios jų redakcijos įsigaliojimo dienos. Iki šių pakeitimų įsigaliojimo dienos sudarytos prekių pirkimo – pardavimo sutartys tarp Pardavėjo ir Pirkėjų vykdomos vadovaujantis šių sutarčių sudarymo metu galiojančiomis Sąlygų (ar kitų dokumentų) nuostatomis. Nesutikdami su Sąlygų ar kitų dokumentų pakeitimais Jūs galite bet kada panaikinti savo asmeninę Paskyrą šiose Sąlygose nurodytais būdais.

17.5. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Sąlygų vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka pagal Pardavėjo registruotos buveinės adresą (nebent vartotojų teisinę apsaugą reglamentuojantys taikytini teisės aktai numato kitaip).

17.6. Tuo atveju, jei Pirkėjas, kuris yra laikytinas Vartotoju, nesutinka su Pardavėjo parengtu atsakymu į tokio Pirkėjo rašytinę pretenziją, savo prašymą (skundą) toks Pirkėjas (Vartotojas) gali pateikti Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 85 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt – ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.