I SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

1. Naudojamų purkštuvų techniniai reikalavimai nustato saugos, sveikatos bei aplinkos apsaugos reikalavimus, kuriuos turi atitikti techninei apžiūrai pateikiami naudojami purkštuvai, techninės apžiūros metu taikomus kriterijus ir techninės būklės įvertinimo būdus.

2. Purkštuvo konstrukcija turi atitikti gamintojo taikytus reikalavimus ir užtikrinti, kad purkštuvas būtų saugus žmogaus sveikatos ir aplinkos atžvilgiu bei saugus keliuose. Galimi neesminiai purkštuvo gamyklinės konstrukcijos pakeitimai, susiję su remonto darbais, detalių keitimu ar teisės aktų reikalavimų įgyvendinimu. Atlikti konstrukcijos pakeitimai neturi pabloginti purkštuvo saugos, eksploatacinių ar aplinkosauginių savybių.

3. Nauji purkštuvai turi būti pagaminti pagal techninio reglamento „Mašinų sauga“ ir jį atitinkančių darniųjų standartų reikalavimus.

4. Purkštuvai techninei apžiūrai pateikiami švarūs, nuplauti iš išorės ir išplauti iš vidaus, turi būti išplauti jų filtrai, žarnos, vamzdžiai ir kitos darbinės dalys. Iki techninės apžiūros turi būti pašalinti akivaizdžiai matomi arba žinomi purkštuvų trūkumai.

5. Purkštuvai turi veikti patikimai ir būti tinkamai naudojami pagal paskirtį, užtikrinant, kad augalų apsaugos produktai būtų tiksliai dozuojami ir paskirstomi.

6. Purkštuvai privalo turėti aiškų ir neišblunkantį žymėjimą pagal standarto LST EN ISO 4254-6 7.2 punkto reikalavimus.

7. Purkštuvų konstrukcija turi užtikrinti saugų purkštuvo užpildymą, ištuštinimą ir išvalymą be jokio nuotėkio bei valdymą ir galimybę sustabdyti iš operatoriaus darbo vietos.

8. Purkštuvas turi turėti talpyklą švariam vandeniui operatoriaus poreikiams.

9. Purkštuvas turi turėti švaraus vandens talpyklą, kad lauke būtų galima išplauti rezervuaro vidų bei kitas purkštuvo dalis ir panaudotą vandenį išpurkšti lauke.

10. Purkštuvas privalo turėti sklendę, kad remontuojant siurblį ir vamzdynus, tirpalas neištekėtų iš rezervuaro.

11. Purkštuvo priežiūros ir užpildymo aikštelė, jeigu numatyta konstrukcijoje, turi būti saugi ir patogi.

12. Purkštuvų techninė apžiūra atliekama be ardymo, išskyrus atvejus, kai reikia išjungti kai kurias dalis, siekiant prijungti matavimo ar kontrolės prietaisus.

13. Purkštuvo techninė apžiūra atliekama šiais būdais:

13.1. apžiūrint, įvertinant, kaip purkštuvas atitinka gamintojo taikytus reikalavimus;

13.2. tikrinant jo veikimą;

13.3. matuojant kontrolės prietaisais ir įrenginiais.

 

II SKYRIUS

PAVARA

 

14. Pavara turi būti be defektų.

15. Darbo veleno ir tiekiamos galios jungties apsaugai turi būti tinkamai sumontuoti be akivaizdžiai matomų susidėvėjimo žymių ir deformacijų.

16. Apsauginiai įtaisai ir visos judančios ar besisukančios pavaros dalys neturi daryti poveikio vieni kitiems ir nekelti pavojaus operatoriui.

 

III SKYRIUS

SIURBLYS

 

17. Siurblio našumas ir sukeliamas slėgis turi atitikti purkštuvo techninę charakteristiką.

18. Siurblio našumas turi sudaryti ne mažiau kaip 90 proc. vardinio srauto, kurį nurodė purkštuvo gamintojas. Matavimai turi būti atlikti pasiekus vardinius sūkius ir 5 bar slėgį lauko purkštuvams bei 15 bar sodo purkštuvams. Siurblio našumas turi būti pakankamas, kai purškiama didžiausio pralaidumo purkštukais ir didžiausiu purkštuvo ar purkštukų gamintojo rekomenduojamu slėgiu bei esant įjungtam tirpalo maišikliui.

19. Siurblio pulsacijų išlyginimo įtaisas turi veikti, neturi būti akivaizdžiai matomų srauto pulsacijų.

20. Siurblio slėgio linijoje įrengtas apsauginis vožtuvas turi veikti patikimai ir užtikrinti didžiausią leistiną slėgį su ne didesne kaip 20 proc. nuokrypa.

21. Siurblys turi būti sandarus.

 

IV SKYRIUS

MAIŠIKLIS

 

22. Purškimo metu turi veikti maišiklis, užtikrinantis, kad tirpalo koncentracija visame rezervuare būtų vienoda. Kai darbo veleno sūkių dažnis yra vardinis, o rezervuaras pripildytas iki pusės jo vardinės talpos, skysčio maišymas turi būti aiškiai matomas.

 

V SKYRIUS

REZERVUARAS

 

23. Rezervuaras ir užpildymo angos uždarymo dangtis turi būti sandarūs.

24. Rezervuaro užpildymo angoje turi būti filtravimo sietas.

25. Rezervuare turi būti užtikrintas slėgio išlyginimas.

26. Rezervuare privalo būti gerai matomas tirpalo lygio matuoklis (skalė). Rezervuaro tirpalo lygio matuoklis turi būti patikrintas kontrolės prietaisais.

27. Išleidžiant tirpalą iš rezervuaro, turi būti galimybė jį visą surinkti neišlaistant ir nekeliant pavojaus operatoriui. Tirpalo išleidimo įtaisas turi būti tvarkingas ir apsaugotas nuo savaiminio atsidarymo.

28. Jeigu purkštuvuose yra gamintojų numatyti augalų apsaugos priemonių įpylimo ir jų taros plovimo įtaisai, jie turi veikti.

29. Purkštuvo pripildymo įtaisas, jeigu numatytas konstrukcijoje, privalo turėti atbulinį vožtuvą, kuris turi veikti patikimai.

 

VI SKYRIUS

MATAVIMO, VALDYMO IR KONTROLĖS ĮRANGA

 

30. Visi slėgio matavimo, valdymo ir kontrolės prietaisai turi veikti, būti sandarūs ir atitikti purkštuvų techninėse instrukcijose nurodytas charakteristikas.

31. Visa slėgio reguliavimo ir kontrolės įranga turi užtikrinti ne didesnį kaip 5 proc. slėgio svyravimą siurbliui dirbant nominalių sūkių dažniu. Išjungus ir vėl įjungus purškimą, slėgis turi išlikti nepakitęs.

32. Valdymo pultas turi būti įrengtas taip, kad operatorius galėtų matyti prietaisus ir valdyti purkštuvą. Leistini neesminiai trūkumai: valdymo ir kontrolės prietaisai įrengti ne visiškai patogiai, tačiau jie veikia gerai.

33. Manometro skalės ribos turi būti didesnės už nurodytą didžiausią purkštuvo išvystomą slėgį. Manometro skalės padalos vertė, kai purkštuvo darbinis slėgis iki 5 bar, neturi būti didesnė kaip 0,2 bar.

34. Manometro korpuso mažiausias skersmuo turi būti 63 mm.

35. Manometro paklaida turi būti ne didesnė kaip ±0,2 bar.

36. Kiti įrenginiai, ypač srautmačiai, naudojami purškimo normai kontroliuoti esant automatiniam valdymui, gali turėti ne didesnę kaip 5 proc. matuojamos reikšmės paklaidą.

 

VII SKYRIUS

VAMZDYNAS

 

37. Vamzdžių ir žarnų sistema turi būti sandari ir sukonstruota taip, kad atlaikytų didžiausią leistiną darbinį slėgį ir visi purkštukai gautų pakankamą ir tolygų tirpalo kiekį. Leistinas neženklus trūkumas: dalys drėksta, tačiau tirpalas nelaša.

38. Žarnos neturi būti sulenktos, suspaustos arba įtrūkusios.

39. Dirbant žarnos turi būti gerai pritvirtintos, neturi kliūti už kitų purkštuvo dalių ar būti apipurškiamos.

 

VIII SKYRIUS

FILTRAI

 

40. Įsiurbimo ir slėgio vamzdynuose turi būti bent po vieną filtrą, o jų akučių dydis turi atitikti purkštukų gamintojo nurodymus. Filtrai turi būti sandarūs ir nesugadinti. Purkštukų filtrai nėra laikomi slėgio vamzdyno filtrais.

41. Išardomų filtrų įdėklai turi būti švarūs ir nepažeisti.

42. Valant filtrus, iš jų neturi būti nuotėkio, išskyrus skystį, kuris gali būti filtro korpuso ertmėje.

43. Jeigu yra filtrų užterštumo indikatoriai, jie turi veikti.

 

IX SKYRIUS

PURKŠTUKŲ SIJA

 

44. Sija turi būti tiesi, nesulankstyta ir visomis kryptimis stabili. Leistinas neženklus trūkumas: nedidelės purkštukų sijos deformacijos, neturinčios įtakos purkštukų padėčiai.

45. Kai sija ilgesnė nei 10 m, turi būti jos padėties fiksavimo mechanizmas, siją grąžinantis į pradinę padėtį po sąlyčio su kliūtimi. Šis mechanizmas turi būti tvarkingas.

46. Tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus turi būti vienodi tarpai. Leistinas neženklus trūkumas: tarpų tarp purkštukų ir purškiamo paviršiaus pokyčiai gali būti ±10 cm arba 1 proc. purkštuvo pusės darbinio pločio.

47. Darbo metu purkštuvo dalys negali būti apipurškiamos.

48. Kai purkštuvo darbinis plotis 10 m ir daugiau, sijos galuose turi būti apsaugos kraštiniams purkštukams, saugančios juos nuo pažeidimo, kai sija liečiasi su žemės paviršiumi.

49. Sijos horizontalaus ar vertikalaus sulankstymo bei kilnojimo įtaisai turi veikti.

50. Sijos svyravimų ir nuolydžio kompensavimo slopinimo įtaisai turi veikti.

51. Turi būti galimybė įjungti arba išjungti atskiras purkštukų sijos sekcijas.

 

X SKYRIUS

PURKŠTUKAI IR PURŠKIMAS

 

52. Visi purkštukai, jų filtrai ir lašėjimą sulaikantys vožtuvai purkštuve turi būti tarpusavyje suderinti, o purkštukų tipai ir dydžiai – nesiskirti.

53. Sustabdžius skysčio tiekimą į purkštukus, po 5 sekundžių iš jų turi nelašėti.

54. Purkštukai ant sijos turi būti sumontuoti taip, kad tirpalo lašelius ant purškiamo paviršiaus būtų galima paskleisti tolygiai. Lašelių paskleidimo tolygumą nusako jų skersinio pasiskirstymo variacijos koeficientas, kuris matuojant stende neturi viršyti 15 proc.

55. Nesant matavimo stendų, išpurškimo tolygumui nustatyti laikinai leidžiama naudoti specialius debitomačius. Jais matuojami visų ant sijos esančių purkštukų našumai. Kiekvieno purkštuko našumo paklaida neturi viršyti 5 proc., palyginti su vidurkiu arba 15 proc. gamintojo nurodyto purkštukų našumo.

56. Jeigu purkštuve yra sumontuotas ventiliatorius su oro padavimo kanalais, jis turi būti geros būklės ir užtikrinti stabilų ir patikimą oro srauto tiekimą.

 

XI SKYRIUS

PAPILDOMI REIKALAVIMAI VENTILIATORINIAMS SODŲ PURKŠTUVAMS

 

57. Ventiliatorinių sodų (toliau – ventiliatoriniai) purkštuvų valdymo pulte turi būti kairės ir dešinės pusės atskirų sekcijų purškimo išjungimo įtaisai.

58. Ventiliatorius turi būti geros būklės ir užtikrinti stabilų ir patikimą oro srauto tiekimą.

59. Ventiliatorinių purkštuvų purkštukų įrenginys turi užtikrinti tolygų tirpalo išpurškimą. Kiekvienas purkštukas turi sudaryti tolygų purškimo srautą ir tolygų tirpalo lašelių pasiskirstymą.

60. Ventiliatorinių purkštuvų išpurškimo tolygumas nustatomas matuojant kiekvieno purkštuko našumą. Kiekvieno purkštuko našumo paklaida neturi viršyti 10 proc., palyginti su vidurkiu, ir 15 proc. su nurodomais gamintojo vardiniais naujų purkštukų našumo duomenimis. Skirtumas tarp našumų kairėje ir dešinėje pusėse gali būti ne didesnis kaip 10 proc.

61. Ventiliatorinių purkštuvų purkštukai kairėje ir dešinėje pusėse turi būti įrengti simetriškai, jie turi būti vienodo tipo ir dydžio.

62. Sodų purkštuvo ventiliatorius turi turėti atskirą įjungimą. Išjungimo sankaba (jei yra) turi veikti.

63. Ventiliatorinių purkštuvų oro nukreipimo įtaisas turi veikti.

64. Ventiliatorinių purkštuvų dalys negali būti apipurškiamos tirpalu.

 

XII SKYRIUS

TIKRINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

 

65. Tikrinimo duomenys surašomi į Purkštuvo techninės apžiūros suvestinę, kurios forma patvirtinta Apdorojimo augalų apsaugos produktais įrangos techninės apžiūros taisyklių 3 priede.