I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Augalų apsaugos produktų purškimo įrangos tikrinimo taisyklės (toliau – taisyklės) nustato augalų apsaugos produktų purškimo įrangos naudojimo, profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų purškimo įrangos registravimo, techninės apžiūros, leidimų registruoti šią įrangą ir atlikti jos techninę apžiūrą išdavimo tvarką, naudojamų purkštuvų techninius reikalavimus bei purkštuvų techninės apžiūros įmonių gamybinių patalpų, įrangos ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus.

2. Taisyklės parengtos įgyvendinant 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/128/EB, nustatančią Bendrijos veiksmų pagrindus siekiant tausiojo pesticidų naudojimo (OL 2009 L 309, p. 71).

3. Šiose taisyklėse vartojamos sąvokos:
Augalų apsaugos produktų purškimo įranga – įtaisų visuma augalų apsaugos produktams purkšti, įskaitant augalų apsaugos produktų purkštuvus, jiems veikti būtinus purkštukus, manometrus, filtrus, sietus, rezervuarų valymo įtaisus ir kitas sudedamąsias dalis.
Augalų apsaugos produktų purkštuvas (toliau – purkštuvas) – didesnio kaip 3 m darbinio pločio mašina arba įtaisas profesionaliajam naudojimui skirtų augalų apsaugos produktų tirpalui purkšti ant laukų arba augalų. Augalų apsaugos produktų purkštuvai gali būti savaeigiai, uždedami ant transporto priemonių (uždedamieji) ar kabinami prie traktorių (prikabinamieji arba pakabinamieji), įskaitant naudojamus su sėjamosiomis, taip pat sumontuotus traukiniuose ir orlaiviuose.
Augalų apsaugos produktų purkštuvų privalomosios techninės apžiūros įmonė (toliau – purkštuvų techninės apžiūros įmonė) – ūkio subjektas, kuriam šių taisyklių nustatyta tvarka išduotas leidimas registruoti augalų apsaugos produktų purkštuvus ir atlikti jų privalomąją techninę apžiūrą.
Pirminė augalų apsaugos produktų purkštuvo apžiūra (toliau – pirminė purkštuvo apžiūra) – procedūra, apimanti naujo augalų apsaugos produktų purkštuvo tapatumo nustatymą, techninės charakteristikos ir parametrų atitikties pateiktai techninei dokumentacijai įvertinimą.
Privalomoji augalų apsaugos produktų purkštuvo techninė apžiūra (toliau – purkštuvo techninė apžiūra) – naudojamo augalų apsaugos produktų purkštuvo privalomas techninės būklės tikrinimas, apimantis purkštuvo tapatumo nustatymą ir jo techninės būklės atitikties teisės aktų reikalavimams įvertinimą.
Kitos šiose taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatyme (Žin., 1998, Nr. 56-1545; 2012, Nr. 63-3162) ir kituose teisės aktuose.

4. Rankinei ir ant nugaros nešiojamai augalų apsaugos produktų purškimo įrangai šiose taisyklėse nustatyta techninė apžiūra neatliekama. Tiekėjas, gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas, tiekdamas šią įrangą rinkai, turi užtikrinti, kad būtų pateikta detali informacija apie riziką, susijusią su šia įranga, naudojimo instrukcijose, pateikta informacija apie šios įrangos techninę priežiūrą ir būtinumą reguliariai keisti priedus, filtrus ir kitas techninės priežiūros metu keičiamas detales.

5. Leidžiama tiekti rinkai ir naudoti tik šių taisyklių nustatyta tvarka įregistruotus purkštuvus.

6. Purkštuvo techninė apžiūra turi būti atliekama kas penkeri metai iki 2020 m., o vėliau – kas treji metai, išskyrus naujus purkštuvus, kurie po jų įregistravimo be techninės apžiūros gali būti naudojami ne ilgiau kaip penkerius metus.

7. Naujų ar naudotų purkštuvų registravimo ir techninės apžiūros išlaidas apmoka purkštuvų tiekėjai, o naudojamų – purkštuvų naudotojai.

 

II. NAUJŲ PURKŠTUVŲ REGISTRAVIMAS

8. Naujus purkštuvus registruoja Valstybinė mašinų bandymo stotis prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Stotis).

9. Rinkai tiekiami nauji purkštuvai turi atitikti Techninio reglamento „Mašinų sauga“, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 (Žin., 2000, Nr. 23-601 ) (toliau – reglamentas), reikalavimus ir purškimo įrangai nustatytus darniuosius standartus bei būti pažymėti ženklu CE.

10. Ūkio subjektas, siekiantis įregistruoti naują purkštuvą, Stočiai pateikia:

10.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu yra);

10.2. reglamente nustatytos formos EB atitikties deklaraciją;

10.3. purkštuvo tipo bandymus patvirtinančius dokumentus, išskyrus atvejus, kai purkštuvo tipo bandymus atlieka Stotis;

10.4. gamintojo išduotus gamyklinės patikros dokumentus (protokolus), išskyrus taisyklių 13 punkte nustatytu atveju.

11. Stotis per 15 darbo dienų nuo prašymo ir visų dokumentų pateikimo priima sprendimą įregistruoti ar neįregistruoti naują purkštuvą. Priėmus sprendimą neregistruoti naujo purkštuvo, ūkio subjektas informuojamas apie atsisakymo jį registruoti motyvus.

12. Tais atvejais, kai ūkio subjektas pateikia ne visą prašyme nurodytą informaciją ir (ar) ne visus reikiamus taisyklių 10 punkte nurodytus dokumentus arba ūkio subjekto pateikiami ne iki galo arba neteisingai užpildyti duomenys, taip pat klaidingi duomenys arba ne visa ar netiksli informacija, kai pateikti dokumentai neatitinka jiems keliamų reikalavimų, ar naujas purkštuvas neatitinka reglamente nustatytų reikalavimų, Stotis per 5 darbo dienas nuo prašymo ir dokumentų gavimo raštu praneša ūkio subjektui apie nustatytus trūkumus. Naujas purkštuvas pakartotinai gali būti prašomas registruoti, kai pašalinami nustatyti trūkumai.

13. Jeigu naujam purkštuvui nėra išduotų gamintojo gamyklinės patikros dokumentų, Stoties darbuotojai pagal Stoties direktoriaus patvirtintą pirminės purkštuvų apžiūros atlikimo tvarką purkštuvo buvimo vietoje turi atlikti pirminę purkštuvo apžiūrą ir bandymą.

14. Įregistruodama naują purkštuvą, Stotis suteikia jam unikalų numerį ir įrašo duomenis apie purkštuvą ir jo savininką į Stoties tvarkomą įregistruotų purkštuvų duomenų bazę. Įregistravusi purkštuvą, Stotis išduoda Augalų apsaugos produktų purkštuvo pažymėjimą (toliau – Pažymėjimas), kurio forma patvirtinta šių taisyklių 1 priede. Naujo purkštuvo Pažymėjime nurodoma techninės apžiūros data.

15. Stotis interneto tinklalapyje www.bandymai.lt skelbia informaciją apie įregistruotus naujus purkštuvus.

 

III. NAUDOJAMŲ IR NAUDOTŲ PURKŠTUVŲ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA, REGISTRAVIMAS
IR TECHNINĖ APŽIŪRA

16. Purkštuvų naudotojai turi užtikrinti, kad purkštuvai būtų naudojami techniškai tvarkingi, prižiūrėti, reguliariai valomi filtrai, keičiamos susidėvėjusios detalės, atliekami techniniai patikrinimai ir kalibravimas (išpurškimo normos nustatymas) bei kiti būtini techninės priežiūros darbai, numatyti naudojimo instrukcijose.

17. Naudojamus ir naudotus purkštuvus registruoja ir techninę apžiūrą atlieka purkštuvų techninės apžiūros įmonės arba Stotis.

18. Naudojamo purkštuvo naudotojas ar naudoto purkštuvo tiekėjas dėl purkštuvo įregistravimo ar techninės apžiūros atlikimo, pateikdamas laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyti purkštuvo naudotojo (tiekėjo) duomenys, gali kreiptis į bet kurią techninės apžiūros įmonę arba Stotį nepriklausomai nuo purkštuvo buvimo vietos.

19. Naudojami ir naudoti purkštuvai registruojami tik atlikus techninę apžiūrą, kurios metu nustatoma, jog purkštuvas atitinka Naudojamų purkštuvų techninius reikalavimus, patvirtintus taisyklių 2 priede.

20. Tais atvejais, kai įvežtiems iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių naudotiems purkštuvams yra išduoti purkštuvo pažymėjimai ar kiti dokumentai apie techninės apžiūros atlikimą ir šių purkštuvų techninės apžiūros laikotarpis nėra pasibaigęs, tokie purkštuvai įregistruojami be techninės apžiūros. Kitos techninės apžiūros data nurodoma pagal šių taisyklių 6 punkte nustatytą techninės apžiūros periodiškumą.

21. Įregistruodama naudojamą ar naudotą purkštuvą, techninės apžiūros įmonė arba Stotis suteikia jam unikalų numerį, įrašo duomenis apie naudojamą ar naudotą purkštuvą ir jo savininką į Stoties tvarkomą įregistruotų purkštuvų duomenų bazę ir išduoda Pažymėjimą.

22. Techninės apžiūros įmonė arba Stotis, įregistravusi purkštuvą arba atlikusi jo techninę apžiūrą, Pažymėjime nurodo techninės apžiūros atlikimo ir kitos apžiūros datą. Įrašai Pažymėjime patvirtinami purkštuvų techninės apžiūros įmonės arba Stoties darbuotojo parašu ir spaudu.

23. Kai pasikeičia purkštuvo savininkas arba kai pasikeičia purkštuvo savininko duomenys, naujo purkštuvo savininko ar purkštuvo savininko, kurio duomenys pasikeitė, laisvos formos prašymu pakeisti duomenis, prie kurio turi būti pateikti prašymą pagrindžiantys dokumentai, techninės apžiūros įmonė arba Stotis išduoda naują Pažymėjimą. Techninės apžiūros įmonės arba Stotis naujus ar patikslintus duomenis apie savininką įrašo į Stoties tvarkomą įregistruotų purkštuvų duomenų bazę.

 

IV. LEIDIMAI REGISTRUOTI PURKŠTUVUS IR ATLIKTI JŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ

24. Purkštuvus registruoti ir atlikti jų technines apžiūras turi teisę ūkio subjektai, turintys Stoties išduotą leidimą registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą. Leidimas registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą išduodamas neterminuotam laikui.

25. Stoties direktorius dėl leidimo registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą išdavimo ar galiojimo panaikinimo sudaro purkštuvų techninės apžiūros įmonių atestavimo komisiją (toliau – komisija), į kurios sudėtį įeina Žemės ūkio ministerijos, Stoties ir Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūko ministerijos atstovai. Į komisiją gali būti pasitelkiami savivaldybės, kurioje įsikūrusi atestuojama purkštuvų techninės apžiūros įmonė, administracijos ir kitų kompetentingų organizacijų atstovai. Komisijos darbą organizuoja Stotis.

26. Leidimas registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą išduodamas, jeigu:

26.1. ūkio subjekto nuosavybės ar kitais pagrindais valdomos gamybinės patalpos, įranga bei darbuotojų kvalifikacija atitinka šių taisyklių 3 priede nustatytus reikalavimus;

26.2. ūkio subjekto nuosavybės ar kitais pagrindais valdoma techninei apžiūrai naudoti skirta įranga yra metrologiškai patikrinta.

27. Ūkio subjektas, siekiantis gauti leidimą registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą (toliau – pareiškėjas), Stočiai pateikia šiuos dokumentus:

27.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodyti ūkio subjekto pavadinimas, kodas, buveinės adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas (jeigu yra);

27.2. turimos apžiūrų įrangos sąrašą ir jos pagrindines metrologines charakteristikas;

27.3. turimos apžiūrų įrangos metrologinio įvertinimo dokumentų kopijas;

27.4. darbuotojų techninio išsilavinimo dokumentų kopijas;

27.5. darbuotojų pasirengimo atlikti techninę apžiūrą pažymėjimų kopijas.

28. Stotis, gavusi prašymą, per 15 darbo dienų įvertina dokumentus ir priima sprendimą dėl komisijos išvykimo ir pareiškėjo pasirengimo įvertinimo.

29. Komisija, išvykdama į pareiškėjo buvimo vietą, įvertina pareiškėjo pasirengimą atlikti purkštuvų techninę apžiūrą bei registruoti purkštuvus. Tikrinama, kaip pareiškėjo pateikta informacija atitinka faktinę padėtį, įvertinama, ar turima įranga ir patalpos bei darbuotojų kvalifikacija atitinka Purkštuvų techninės apžiūros įmonių gamybinių patalpų, įrangos ir darbuotojų kvalifikacijos reikalavimus, nurodytus šių taisyklių 3 priede. Pareiškėjas turi atlikti demonstracinę (parodomąją) purkštuvo techninę apžiūrą.

30. Komisija tikrinimo rezultatus nurodo purkštuvų techninės apžiūros įmonių tikrinimo ataskaitoje, kurios formą tvirtina Stoties direktorius, ir pateikia išvadas dėl leidimo registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą išdavimo ar neišdavimo.

31. Stoties direktorius, atsižvelgdamas į komisijos išvadas, per 5 darbo dienas priima sprendimą išduoti ar atsisakyti išduoti leidimą registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą, kurio forma patvirtinta šių taisyklių 4 priede, ir apie priimtą sprendimą raštu informuoja pareiškėją. Priėmus sprendimą atsisakyti išduoti leidimą registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą, pareiškėjas informuojamas apie atsisakymo jį išduoti motyvus.

32. Stotis purkštuvų techninės apžiūros įmonių veiklos priežiūrą vykdo Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-29755) nustatyta tvarka.

33. Leidimas registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą panaikinamas:

33.1. purkštuvų techninės apžiūros įmonės prašymu;

33.2. kai purkštuvų techninės apžiūros įmonė yra likviduota;

33.3. kai nustatomi esminiai šių taisyklių nustatytų reikalavimų pažeidimai.

34. Kai purkštuvų techninės apžiūros įmonės veiklos priežiūros metu nustatomi esminiai šių taisyklių reikalavimų pažeidimai arba gaunama pranešimų iš kitų kontrolės teisę turinčių institucijų apie šių taisyklių ir kitų teisės aktų reikalavimų pažeidimus ir purkštuvų techninės apžiūros įmonė jų nepašalina per Stoties nustatytą laiką, Stotis organizuoja komisijos išvykimą atlikti purkštuvų techninės apžiūros įmonės patikrą. Komisija tikrinimo rezultatus nurodo purkštuvų techninės apžiūros įmonių tikrinimo ataskaitoje.

35. Komisija purkštuvų techninės apžiūros įmonės patikros vietoje metu nustačiusi, jog yra padaryti esminiai pažeidimai, teikia išvadą dėl leidimo registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą panaikinimo Stoties direktoriui, kuris priima sprendimą panaikinti leidimą atlikti purkštuvų techninę apžiūrą. Stotis apie leidimo registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą panaikinimą raštu informuoja purkštuvų techninės apžiūros įmonę.

 

V. PURKŠTUVŲ TECHNINĖS APŽIŪROS ĮMONĖS TEISĖS IR PAREIGOS

36. Leidimo registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą turinti purkštuvų techninės apžiūros įmonė neturi teisės įgalioti kitų asmenų atlikti leidime nurodytą veiklą ar pagal sutartį perduoti šiems asmenims vykdyti leidime nurodytą veiklą.

37. Leidimą registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą turinti purkštuvų techninės apžiūros įmonė turi:

37.1. teisę verstis leidime nurodyta veikla, registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą;

37.2. teisę gauti iš Stoties paaiškinimus dėl leidimo galiojimo panaikinamo ar veiklos;

37.3. kitų teisės aktų nustatytų teisių.

38. Leidimą registruoti purkštuvus ir atlikti jų techninę apžiūrą turinti purkštuvų techninės apžiūros įmonė, vykdydama leidime nurodytą veiklą, privalo:

38.1. užtikrinti kokybišką ir sklandų purkštuvų techninės apžiūros atlikimą pagal Naudojamų purkštuvų techninius reikalavimus;

38.2. užtikrinti, kad gamybinės patalpos, įranga ir darbuotojų kvalifikacija atitiktų reikalavimus, nurodytus šių taisyklių 3 priede;

38.3. teikti duomenis apie įregistruotą purkštuvą ir (ar) atliktą apžiūrą duomenų bazei;

38.4. tvarkyti techninių apžiūrų atlikimo ir Pažymėjimų blankų išdavimo apskaitą;

38.5. sudaryti sąlygas Stoties ir kitų institucijų darbuotojams tikrinti, kaip atliekama techninė apžiūra, kaip laikomasi šių taisyklių bei tvarkomi susiję dokumentai.

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39. Stoties direktoriaus sprendimai skundžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

40. Už taisyklių pažeidimus ūkio subjektai atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.